มาร่วมงานทดสอบทางวิศวกรรมกับเราสิคะ


งานสำรวจและทดสอบเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะการใช้เครื่องมือร่วมกับความเข้าใจในหลักการทางทฤษฎีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับการนำไปออกแบบ หรือประเมินสภาพโครงการ การใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือสมัยใหม่ในการตรวจสอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์เป็นเรื่องท้าทาย และต้องเรียนรู้ต่อยอดจากหลักสูตรในห้องเรียน มาร่วมงานกับมืออาชีพเพื่อได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทดสอบที่ทันสมัยสามารถการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสายอาชีพ และงานในสาขาวิศวกรรมของคุณ