ฝ่ายตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและสำรวจทางทะเล (Environmental Monitoring & Marine Survey; EMM)

บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด ให้บริการงานสำรวจและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมทั้งการตรวจวัด บนบก ชายฝั่ง และนอกชายฝั่ง ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านของบุคคลากร เครื่องมือ และวิธีการตรวจวัดรวมทั้งได้ผ่านการสอบเทียบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO

·      งานตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
·      งานตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
·      งานตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำดาลและน้ำทิ้ง
·      งานตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
·      งานตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
·      งานจัดทำแผนที่ระดับเส้นเสียง
·      งานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
·      งานประเมินพื้นที่ทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Site Assessment)
·      งานตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์
·      งานตรวจวัดกระแสน้ำด้วยคลื่นเสียง (ADCP)
·      งานเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเล ดินตะกอน และสิ่งมีชีวิตในน้ำ