1. บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

196/8-12 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ดำเนินการเกี่ยวกับงานให้บริการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา เช่น งานเจาะสำรวจดิน งานทดสอบปฐพีกลศาสตร์ในสนาม งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม งานทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ และงานติดตั้งเครื่องมือวัด เป็นต้น

02-270-8899 
https://www.sts.co.th

STS Corporation Co., Ltd.
196/8-12 Soi Pradipat 14, Pradipat Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

1.1 zGeotechnical Services Business Unit
     ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนลินรัตน์ เชาวน์วัศจินดา (Ms. Nalinrat C.) 
     02-270-8899  ต่อ 311,315 , 089-489-1231
     02-270-8899  Ext. 311,315 , 089-489-1231
     Fax : 02-279-3422
     Email : [email protected]
 
1.2 ส่วนธุรกิจทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ
     Quality Assurance Business Unit

     ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเจริญ อินดา  (Mr. Charoen I.)
     02-270-8899 ต่อ 511-515, 086-342-9531
    02-270-8899  Ext. 511-515, 086-342-9531
    Fax : 02-279-8507
    Email : [email protected]

1.3 ส่วนธุรกิจทดสอบเสาเข็ม
     Pile Testing Business Unit

     ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธนบัตร  เอื้อวรกุลชัย (Mr. Thanabat U.)
     02-270-8899 ต่อ 512, 513, 518, 520, 521
     02-270-8899 Ext. 512, 513, 518, 520, 521
     Fax : 02-158-0198
     Email : [email protected] 

1.4 ส่วนธุรกิจเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิค
    Geotechnical Instrumentation Business Unit

    ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอานันท์  ออประยูร (Mr. Anan O.)
    02-270-8899  ต่อ 252, 081-817-8847
    02-270-8899  Ext. 252, 081-817-8847
    Fax: 02-271-0020
    Email : [email protected]

1.5 ส่วนธุรกิจตรวจวัดทางวิศวกรรมโยธา
     Civil Work Monitoring Business Unit

     ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชลิต  อินทรัตน์ชัยกิจ (Mr. Chalit I.)
     02-270-8899 ต่อ 545, 061-014-8936
     02-270-8899 Ext. 545, 061-014-8936
     Fax : 02-278-1178
     Email : [email protected]

1.6 ส่วนธุรกิจสำรวจและทดสอบโครงสร้างพื้นฐาน
     Infrastructure Survey and Testing Business Unit

     ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนภัสพงศ์  จงใจวาณิชย์กิจ (Mr. Napassapong J.)
     02-270-8899 ต่อ 505, 506, 086-342-9532
     02-270-8899 Ext. 505, 506, 086-342-9532
     Fax : 02-279-8507
     Email : [email protected]

1.7 ส่วนธุรกิจทดสอบโครงสร้าง
     Structural Testing and Assessment Business Unit

     ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจุลเศรษฐ์  กฤษณะภักดี (Mr. Chulaseth K.)
     02-270-8899 ต่อ 503, 509, 086-342-9536
     02-270-8899 Ext. 503, 509, 086-342-9536
     Fax : 02-279-8507
     Email : [email protected]

1.8 แผนกทดสอบ Field Density และทอสอบห้องปฏิบัติการณ์
     Field Density Test 

     ชื่อผู้ติดต่อ : คุณละออง เพ็ญภาคกุล (Ms.laong P.)
     02-270-8899 ต่อ 314, 063-203-7454
     02-270-8899 Ext. 314, 063-203-7454
     Fax : 02-279-3422
     Email : [email protected]
Pile Testing Business Unit

570 เทศบาลนิมิตเหนือ ซอย 12 แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2. บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
STS Engineering Consultants Co., Ltd.


196/10-12 ซ.ประดิพัทธ์ 14 ถ.ประดิพัทธ์ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
196/10-12 Soi Pradipat 14, Pradipat Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400
ดำเนินการเกี่ยวกับงานศึกษาวิจัย งานสำรวจออกแบบ งานควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเฉพาะโครงการของหน่วยงานราชการ อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมขนส่งทางอากาศ เป็นต้น

02-270-8899
Fax : 02-271-0020
https://www.sts.co.th

2.1 ส่วนงานออกแบบด้านวิศวกรรม
Engineering Design Division

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรรณพ  ติยะจามร (Mr. Unnop T.)
02-270-8899  Ext. 401,412-413
02-270-8899  Ext. 401,412-413
Fax : 02-279-8170
Email : [email protected]

2.2 ส่วนงานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและGIS
Survey IT and GIS Division

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรรณพ  ติยะจามร (Mr. Unnop T.)
02-270-8899  Ext. 401,412,413,422
02-270-8899  Ext. 401,412,413,422
Fax : 02-279-8170 
Email : [email protected]

2.3 ส่วนงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
Construction Management Division

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภูมินทร์  ทรงไพบูลย์(Mr. Pumin S.)
02-270-8899 ต่อ 402-403
02-270-8899  Ext. 402-403
Fax : 02-279-8170
Email : [email protected] , [email protected]
3. บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
STS Green Co.,Ltd.


3/23 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน-ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
3/23 3/23 Moo 5, Lat Sawai, Lum Luk Ka, Pathum Thani 12150 Thailand
ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพน้ำ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน นิเวศวิทยาทางน้ำ การตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

02-106-2514
Fax : 02-106-2513
https://www.sts.co.th

3.1 งานด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Services Division

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพรนภิส  สุดโต (Ms. Pornapis S.)
02-106-2514
Fax : 02-1062513
Email : [email protected]
4. บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด
Soil Testing Siam Co., Ltd. 


71/7-8 ถ.แยกเกษตรนวมินทร์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
71/7-8 Kaset-Navamin Road, Jarakae Bua, Ladprao, Bangkok 10230
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องมือทดสอบวัสดุในทุกสาขาของงานวิศวกรรมโยธา

02-907 4820
Fax : 02-907 4821
http://www.soiltest.co.th

4.1 Testing Equipment Supply
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภาณุ  ทรงไพบูลย์(Mr. Parnu S.)
02-907-4820 
Fax : 02-907-4821
Email : [email protected]