งานสิ่งแวดล้อม
 

การพัฒนาโครงการที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยจึงมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งถือเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้กำกับดูแลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทำให้มีการกำหนดประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ


งานสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ทั้งการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพน้ำ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน นิเวศวิทยาทางน้ำ การตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

โดยมีลูกค้าหลักเป็นองค์กรที่ดำเนินโครงการที่จำเป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (สายสีน้ำเงิน สายสีเขียว และสายสีส้ม) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการผลิตปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการที่ดินจัดสรร ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินฯ พ.ศ. 2559 เป็นต้น ซึ่งดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการรับรอง มอก.17025 (ISO/IEC 17025) โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานตามกำหนดขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) และกรมควบคุมมลพิษ โดยเครื่องมือได้ผ่านการสอบเทียบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการสอบเทียบมาตรฐานจากหน่วยงานอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ


1. การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report: EIA)
บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนโนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้เป็นนิติบุคคลที่สามารถจัดทำรายงาน EIA ได้ นอกจากนี้ ยังให้บริการงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) และงานจัดทำวีดิทัศน์แนะนำ/สรุปโครงการ

               

2. งานด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Services)

บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีการควบคุมการดำเนินการเก็บตัวอย่าง รักษาตัวอย่าง และการวิเคราะห์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากลหรือตามที่หน่วยงานราชการของประเทศไทยกำหนด โดยมีความเชี่ยวชาญในงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหลากหลายแขนง ดังนี้

  1. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring)
  2. งานติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปและบริเวณชุมชน (Noise Level Monitoring)
  3. งานติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน (Vibration Level Monitoring)
  4. งานตรวจวัดความร้อน แสง และเสียงในสถานประกอบการ (Workplace Environmental Monitoring)
  5. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน น้ำบาดาล และน้ำทิ้ง (Water Quality Monitoring)
  6. งานเก็บข้อมูลการจราจรทางบก (Traffic Monitoring)
  7. งานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ (Environmental Compliance Audit)
          

          

          

3. งานสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environmental Survey)

บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด ให้บริการงานสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งในส่วนของงานสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลชายฝั่ง (Coastal Environment) และงานสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลนอกชายฝั่ง (Offshore Environment) โดยให้บริการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในน้ำ เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตหน้าดิน เก็บตัวอย่างคุณภาพดินตะกอน เป็นต้น เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

          

          


4. งานตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (Soil and Groundwater Contamination Test)

บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด ให้บริการงานตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินโดยอ้างอิงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559
  • ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
  • ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

นอกจากนี้ ยังให้บริการประเมินพื้นที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อระบุบริเวณที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการปนเปื้อน พร้อมทั้งระบุประเภทของสารเคมี และขอบเขตของการปนเปื้อน การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน และการวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินอีกด้วย

           


5. งานห้องปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Laboratory)

บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด มีห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการทดสอบมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ และมีความสามารถทางวิชาการ รายงานผลการทดสอบถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยให้บริการงานวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำใต้ดิน และน้ำเสีย ซึ่งผ่านการตรวจขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังให้บริการในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำผิวดิน น้ำทะเล รวมถึงคุณภาพอากาศในบรรยากาศอีกด้วย