ฝ่ายบริการทดสอบ (Laboratory Services: LS)

บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้บริการงานวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ตะกอนดิน น้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน น้ำทะเล รวมถึงคุณภาพอากาศในบรรยากาศและน้ำเสีย ที่ผ่านการตรวจขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์มีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ และมีความสามารถทางวิชาการ สามารถรายงานผลการทดสอบถูกต้องตามหลักวิชาการ