ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลเทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดเอกสารที่ใช้แนบในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ดาวน์โหลด ดังไฟล์แนบ