ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ  โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดเอกสารที่ใช้แนบในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ดาวน์โหลด ดังไฟล์แนบ