ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 " โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
Meeting  ID : 977 0819 3046 Passcode : 407950