ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

กลุ่มย่อยที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น. และกลุ่มย่อยที่ 2 เวลา 13.00-16.30 น.

โดยมีการจัดการประชุม 2 ช่องทาง ดังนี้

1. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2. เข้าร่วมประชุม โดยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

กลุ่มย่อยที่ 1 Meeting  ID : 931 8412 9169      Passcode : 524710

กลุ่มย่อยที่ 2 Meeting  ID : 999 2493 6901      Passcode : 550531