“ The Leader in Engineering Service Consultants ”

  • 02 270 8899
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2 โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณบ้านปากดอนสัก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2 โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณบ้านพอด หมู่ 1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันพฤหัสบดีที่ 14ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านพอด ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวภูเก็ต บริเวณสำนักงานอัยการสูงสุด (จังหวัดภูเก็ต) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
กลุ่มบริษัท เอส ที เอส จัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2566
กิจกรรมทำบุญสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส ที เอส ประจำปี 2566
STS Group ได้ร่วมออกบูธงานประชุม 21st Southeast Asian Geotechnical Conference and 4th AGSSEA Conference พร้อมงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (9th Thai Geotechnical Conference) 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1 โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณชายหาดคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566   เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์บำรุง ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1 โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งสะโบ๊ะ หมู่ 2 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเดอะ ชีวาเลย์ บีช รีสอร์ท ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1 โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณทุ่งเปลว ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง (งบประมาณก่อสร้างปี 2562) ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบในระบบกลุ่มหาดหลักอ่าวไทยตอนกลางด้านบน (T4)
พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านโตนดน้อย ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี