“ The Leader in Engineering Service Consultants ”

  • 02 270 8899
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. ต้อนรับ ให้ข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้องแก่ลูกค้าที่ติดต่อมาทั้งทางโทรศัพท์ social media และที่มาติดต่อด้วยตนเอง
2. ควบคุม ดูแล บันทึก การรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและกับหน่วยงานภายนอก
3. ติดต่อประสานงานระหว่างจัดซื้อของแต่ละส่วนงานกับ supplier ที่มาส่งของ

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. รับเอกสารสำคัญ (ใบขึ้นทะเบียน ใบกำกับภาษี PO ภาพถ่ายทรัพย์สิน) จากฝ่ายจัดซื้อ เพื่อมาจัดทำใบรับมอบทรัพย์สิน และสติ๊กเกอร์ทรัพย์สิน
2. ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินในระบบ Asset และโปรแกรมบัญชี
3. รับ และบันทึกใบโอนย้ายทรัพย์สินในระบบ Asset

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปทุมธานี

1. ดูเเลต้นไม้ เเละภูมิทัศน์ ตัดเเต่ง ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ภายในพื้นที่
2. จัดเก็บ เเละรักษาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน
3. ดูเเลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขอซื้อ/ขอจ้าง
2. บันทึก Budget งานโครงการต่างๆ
3. ทำเอกสารการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. ดำเนินการวิเคราะห์ แปลผลสำรวจและทดสอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำรายงานผลการสำรวจ
3. ประสานงานกับส่วนงานสำรวจ เพื่อรับและติดตามข้อมูลการทดสอบ และตรวจสอบผลการทดสอบ

2 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. ตรวจสอบ ควบคุมการทำงานด้านโยธาของผู้รับจ้างก่อสร้าง
2. ควบคุมเเละติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
3. ตรวจสอบปริมาณงานและควบคุมคุณภาพของผู้รับเหมา

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. จัดเก็บใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาจ้าง
2. จัดทำบัญทึกรายจ่ายโครงการ
3. ตรวจสอบบัญชีด้านรายจ่ายในรูปแบบของเงินสดย่อยพร้อม ลิงค์ VAT ลิงค์ภาษี หัก

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปทุมธานี

1. รับผิดชอบงานทดสอบ Field Density
2. ดูแลทำความความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องทดสอบ และเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. ประสานงานโครงการ
2. ควบคุมงานติดตั้งเครื่องมือทางธรณีเทคนิค
3. จัดทำรายงานการติดตั้งเครื่องมือทางธรณีเทคนิค

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปทุมธานี

1. ทำหน้าที่ช่วยงานในทีมเจาะสำรวจดิน ในหน้าที่ต่างๆ ที่ช่างเจาะ หรือช่างเทคนิคมอบหมาย
2. ดูแลทำความความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
3. ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานหลังการทำงาน ทุกวันก่อนกลับ

หลาย อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. ทำงานภาคสนาม เช่น งานติดตั้งเครื่องมือ, งานตรวจวัดทางวิศวกรรมโยธา ตามที่ได้รับคำสั่งมาจากหัวหน้างาน
2. ดูแล อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในงานภาคสนามให้พร้อมใช้งานเสมอ
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลาย อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท