ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายหาดป่าทรายและหาดแหลมไทร หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:00 – 12:30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
โดยมีรายละเอียดที่ใช้แนบประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซด์ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ดาวน์โหลด ดังนี้ 
1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์
4. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์