เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เอส ที เอส ได้จัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โดยมีคุณเสาวนี ทรงไพบูลย์ และคุณภาณุ ทรงไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเอส ที เอส เป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วยคุณณัฐมนต์ กัมปนานนท์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) คุณอานันท์ ออประยูร (รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจ Geotechnical Instruments) และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์ (หน้าเมรุ) ณ วัดด่านอุดม จังหวัดนครราชสีมา โดยรวบรวมปัจจัยเงินทำบุญเป็นจำนวนทั้งสิ้น 627,598.50 บาท เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป