ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2)
ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดพังตรี ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (Meeting ID: 963 8423 6534 Passcode: 535542)

โดยมีรายละเอียดที่ใช้แนบในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1.  ป้ายข้อมูลโครงการ A3

2.  กำหนดการประชุม

3.  แบบตอบรับการประชุม

4.  แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

5.   ป้ายประชาสัมพันธ์