ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านท้องโตนด ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (Meeting ID: 990 2659 4608 Passcode: 770550)

โดยมีรายละเอียดที่ใช้แนบในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1.  ป้ายประชาสัมพันธ์
2.  ป้ายข้อมูลโครงการ A3
3.  กำหนดการประชุม
4.  แบบตอบรับการประชุม
5.  แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ