“ The Leader in Engineering Service Consultants ”

  • 02 270 8899


งานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง
 
        โครงการก่อสร้างเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณ การมีวิศวกรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การคิดราคา การจัดจ้างผู้รับเหมา การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจรับงานอย่างเป็นระบบนั้น ช่วยให้เจ้าของโครงการได้รับผลงานตรงตามรูปแบบที่ต้องการอย่างมีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนดแล้วเสร็จทันตามแผนงานที่วางไว้ ขอบเขตของงานบริหารงานก่อสร้าง คือการรับผิดชอบในการวางแผนงานและกำกับดูแลให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องตามรูปแบบได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ตลอดจนควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้นำโปรแกรม BIM มาใช้ช่วยในงานออกแบบหรือตรวจสอบแบบที่ได้ออกแบบไว้แล้วซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นข้อขัดแย้งกันของแบบแต่ละระบบเมื่อนำมารวมกันทำให้มีการแก้ไขแบบได้รวดเร็วขึ้น โดยขอบเขตงานที่บริษัทสามารถรับเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ อาคารทั่วไป อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน อพาร์ทเม้นท์สูงไม่เกิน 7 ชั้น ทั้งงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรมและงานระบบ โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงก่อนการก่อสร้าง 
1. มีบริการตรวจสอบแบบและเปรียบเทียบแบบแต่ละระบบก่อนงานก่อสร้าง หากพบข้อขัดแย้งจะรายงานให้เจ้าของโครงการทราบเพื่อทำการแก้ไขแบบต่อไป
2. มีบริการตรวจสอบปริมาณและประมาณราคาทั้งที่ได้จัดทำไว้แล้วหรือจัดทำปริมาณและประมาณราคาใหม่ทั้งหมด
3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับจัดทำเอกสารประกวดราคา จัดเตรียมสัญญาจ้างต่างๆ
4. ดำเนินการจัดประกวดคัดเลือกผู้รับเหมา เปรียบเทียบราคาและให้คำแนะนำเสนอแนะต่อเจ้าของโครงการในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง

 

OUR SERVICES

Call for Support

02 - 270 - 8899

Our Services Hours: Monday to Friday

08:30 - 17:30

Line Official Account

:@STSGROUP

PROJECT REFERENCES