หน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างคือ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและคุณภาพภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด แต่ปัญหาที่ผ่านมาคือแบบในงานก่อสร้างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ละเอียดพอ หรือผู้รับเหมาขาดประสบการณ์ในการอ่านแบบคำนวณปริมาณงานผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหาย อาคารที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่วางไว้ทำให้ต้องทำการทุบรื้อเสียเวลา และงบประมาณที่ใช้บานปลายควบคุมได้ยาก
จากปัญหาที่กล่าวมาทางบริษัท STS ได้ใช้ระบบ BIM มาช่วยในการควบคุมงานก่อสร้าง โดยเริ่มจากนำแบบของสถาปนิก รวมถึงแบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นโครงสร้าง งานระบบ มาสร้างเป็น digital 3d model เพื่อหาข้อผิดพลาด ความขัดแย้ง ที่จะเกิดขึ้น แล้วแจ้งกลับไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ได้ digital 3d model ที่สมบูรณ์ ซึ่งการแก้ไขงานในขั้นตอนนี้ทำได้ง่ายและรวดเร็วช่วยลดการสูญเสียจากการเกิดปัญหาผิดพลาดในขั้นตอนการก่อสร้าง

ในขั้นตอนนี้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลที่ได้ไปวางแผนงานและกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง ในกรณีที่รูปแบบอาคารมีความซับซ้อน หรือบางโครงการที่มีข้อจำกัดด้านขนาดพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ทำ BOQ เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณงานและมูลค่าโครงการได้ ในขั้นตอนการก่อสร้างทางบริษัทฯ ได้ใช้ digital 3d model ในการตรวจสอบ shop drawing ร่วมกับผู้รับเหมารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นภาพเดียวกันทำให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

หลังจากที่อาคารก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางบริษัทฯ ได้รวบรวม as built drawing ให้กับทางเจ้าของโครงการในรูปแบบ digital 3d model ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการบริหารงานอาคารได้ต่อไป
จะเห็นได้ว่าระบบ BIM นั้นสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงขั้นตอนการบริหารอาคาร ซึ่งในส่วนของการทำ digital 3d model ทางผู้ออกแบบสามารถส่งข้อมูลเป็นไฟล์ autocad, sketchup หรือ pdf และเมื่อทำเสร็จแล้วทางบริษัทฯ สามารถส่งข้อมูลกลับไปในรูปแบบไฟล์ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องการ
 
 
สนใจสอบถามรายละเอียดบริการส่วนงานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ต่อไปนี้
Line Official : @stsgroup
02-270-8899 Ext. 402, 403
Email : [email protected]
www.sts.co.th
 
#STS #STSGroup #CM #ConstructionManagement #ควบคุมการก่อสร้าง #ควบคุมงานก่อสร้าง #ออกแบบ #เขียนแบบ #BIM #บริหารงานก่อสร้าง #civil #building